Επιστολή προς πρόεδρο ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα 23/9/14

Αριθμ. πρωτ. 18

Κύριε Πρόεδρε

Επειδή η γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. 215/2014, ως μη εκτελεστή διοικητική πράξη δεν δύναται να προσβληθεί ή ακυρωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
Επειδή η λύση που προκρίθηκε από το Ν.Σ.Κ. για τα νομικά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν του και οδήγησε σε γνωμοδότηση που έχει ως αποδέκτη την Διοίκηση.
Επειδή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  έκανε αποδεκτή την 215/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται απ΄ το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, υπό την έννοια ότι οφείλει να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα σ΄ αυτήν. 

Επειδή από τα παραπάνω το Ταμείο θα κληθεί να καταβάλλει 1.000.000,00 € περίπου στους διοικητικά αποκατασταθέντες με οιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το «γράμμα» του νόμου - αλλά πέρα από κάθε λογική και ηθική βάση - αφού το σύνολο των δικαιούχων, δεν έχει υποστεί καμμία μείωση από κανένα νέο μισθολόγιο, ούτε φυσικά απ΄ το PSI.
Επειδή το Ταμείο δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να ασκήσει προσφυγή ουσίας κατά της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υλοποιήσει το περιεχόμενο της υπ΄ αριθμ. 215/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
Επειδή σε κάθε περίπτωση στη διάταξη του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ρητώς ότι :
«Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκειται σε προσφυγή».
Επειδή προσφυγή μπορεί ν΄ ασκήσει εκείνος, ο οποίος έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς συμφέρον.
Επειδή σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφ΄ όσον στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή απ΄ την αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή να αναστείλει με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης αυτής.
Επειδή η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί.
Επειδή από το συνδυασμό των παραπάνω, συνάγεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, οποιοσδήποτε τρίτος, όταν μέσα στην νόμιμη προθεσμία αποδείξει ότι έχει άμεσο προσωπικό και ενεστώς συμφέρον για την προσβολή της διοικητικής πράξης (Απόφαση Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ).

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή, ως οφείλατε, στην πρόσκληση της 22-9-2014, εισάγετε το συγκεκριμένο θέμα, με αριθμό 5 (εξ αναβολής), ζητώ να συμπεριλάβετε στην εισήγησή σας το ακριβές ποσό της βλάβης που υφίσταται το Ταμείο απ΄ την αποδοχή της υπ΄αριθμ. 215/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., απ΄ τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιμερισμένη στο σύνολο των μετόχων του ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ, αλλά και με συγκριτικούς πίνακες που θα εμφανίζουν τις αποκλίσεις των εισπραχθέντων εφ΄ άπαξ βοηθημάτων, προ της ρύθμισης το 2012 και μεταγενέστερα αυτής, για να αποδεικνύεται, απ΄ την βλάβη που υφίσταται το Ταμείο, το άμεσο, προσωπικό και ενεστώς συμφέρον του κάθε εν ενεργεία μετόχου των Τομέων, που θα ήθελε, να προσφύγει κατά της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣ:

       ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΚΟΙΝ.

      1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

      2. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ

 

                                                                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                                                         Ευάγγελος Μαλακάτας                                       Γεώργιος Κολοβός