Ασκηση καθηκόντων προϊσταμένων

Αριθμ.Πρωτ.: 24

Αθήνα 1/10/14

Κύριε Υπουργέ

Επειδή οι διατάξεις του Ν.4024/2011 ορίζουν την έναρξη της αξιολόγησης των οργανικών
μονάδων του προσωπικού , άρθρο 35 παρ.4, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-13.
   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4178/2013 όλα τα Υπουργεία υποχρεούνται να εκδώσουν νέους οργανισμούς με προεδρικά διατάγματα που εκδίδει ο οικείος Υπουργός και συνυπογράφουν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών στα οποία θα προβλέπεται η διάρθρωση , οι στόχοι, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους – ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού αυτών.
   Επειδή ο Ν.4275/2014 στο άρθρο 5 τροποποιεί τον Υπαλληλικό Κώδικα και ορίζει ότι την πρώτη φορά, με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων παύει

αυτοδίκαια η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων σε θέση ευθύνης, που προβλέπονται σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα και λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, πλην των αιρετών.
   Επειδή το προεδρικό διάταγμα για την αναδιάρθρωση που προωθείται για υπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία, δεν περιγράφει όσα προβλέπονται και περιγράφονται με τις ανωτέρω μνημονευθείσες διατάξεις των Νόμων και δεν γνωρίζουμε αν εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.4178/13, θεωρούμε αναγκαίο και σκόπιμο να ζητηθεί η εξαίρεση εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων για όσο χρόνο απαιτεί η συμμόρφωση και η προσαρμογή στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο του φορέα.
   Τέλος, επειδή η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου παράγει επιπλέον οικονομικό αποτέλεσμα (επίδομα θέσης), που υπόκειται σ’ έλεγχο νομιμότητας δαπάνης, ενδέχεται αν δεν ρυθμιστεί άμεσα το θέμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ( χωρίς υπαιτιότητα δική τους ), σ’ όσους ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, σε μη προβλεπόμενες ως ανωτέρω θέσεις ευθύνης.

ΠΡΟΣ:  1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

           2. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

           3. ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΜΑΣ

                                                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                        Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                                                Ευάγγελος Μαλακάτας                                       Γεώργιος Κολοβός   

    

 

 

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου