Προϊστάμενοι Τμημάτων Πολιτικού Προσωπικού Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ.

Αθήνα 21-1-2015
Αρ. πρωτ.: 29

Κύριε Αρχηγέ

Το  Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής  Αστυνομίας » (ΦΕΚ. Α 281/31-12-2014) όπου ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής  Αστυνομίας, προβλέπει στο άρθρο 37 παρ.2 εδ.2 περ β’ την συγκρότηση στα Επιτελεία της Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ.  Τμήματος  Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται τα θέματα Πολιτικών Υπαλλήλων όλων των κατηγοριών καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα των Δημοτικών Αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ

  του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
                        Στο άρθρο 41 παρ.9, προφανώς εκ παραδρομής δεν ορίζεται ο βαθμός διοικούντος του ως άνω Τμήματος από Πολιτικό Υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε, όπως αυτός προβλέπονταν ρητά  στο άρθρο 48 παρ.8 του Π.Δ. 14/2001(Α-12) σχετικά με την μέχρι σήμερα ισχύουσα οργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής  Αστυνομίας.
                       Επειδή τα θέματα του Πολιτικού Προσωπικού και του ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού (πρώην Δημοτικών Αστυνομικών) είναι εξειδικευμένα και διέπονται από το νομικό καθεστώς των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση  και νέα διατύπωση του άρθρου 41, παρ.9 ως εξής :
                  « Διοικητές ή Προϊστάμενοι των κεντρικών και περιφερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών  επιπέδου Τμήματος   τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄. Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού του Επιτελείου της Γ.Α.Δ.Α. και της Γ.Α.Δ.Θ. τοποθετείται Πολιτικός Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ».

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ.

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ.
          2. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
          3. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/Α.Ε.Α.
          4. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/Α.Ε.Α.
          5. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.
          6. Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
          7. Γ.Α.Δ.Θ./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                             Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

                                                 Ευάγγελος Μαλακάτας                            Γεώργιος Κολοβός     


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου