ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΡΗΣΣΑΙ , ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

                                                                                                                                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 31
                                                                                                                                                                                                                       Αθήνα 6-4-15
  Το Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας » (ΦΕΚ. Α 281/31-12-2014) όπου ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των κεντρικών  και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, προβλέπει στο άρθρο 37 παρ. 2 εδ. 2 περ β΄την συγκρότηση στα Επιτελεία της Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ. Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται τα θέματα Πολιτικών Υπαλλήλων όλων των κατηγοριών καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα των Δημοτικών Αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


 Στο άρθρο 41 παρ.9 προφανώς και προδήλως από λάθος του συντάκτη δεν ορίζεται ο βαθμός διοικούντων  των ως άνω τμημάτων  από Πολιτικούς  Υπαλλήλους  κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ, όπως αυτό ρητά προβλέπονταν στο άρθρο 48 παρ.8 του Π.Δ. 14/2001(Α12).    Το γεγονός αυτό χρήζει άμεσης θεραπείας με νέα διατύπωση της παρ.9 του άρθρου 41, ως εξής:
«Διοικητές ή Προϊστάμενοι των κεντρικών και περιφερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄και Β΄. Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού του Επιτελείου της Γ.Α.Δ.Α. και της Γ.Α.Δ.Θ. τοποθετείται Πολιτικός Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικου ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικου ή ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού ».
  Η διοίκηση οφείλει κατά τη μεταβατική περίοδο ,μέχρι την διόρθωση του δικού της λάθους, να εκδώσει απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη την αντικειμενική αυτή πραγματικότητα ,ώστε να ρυθμίζει και να διατηρεί την υφιστάμενη άσκηση καθηκόντων στα Τμήματα Πολιτικού Προσωπικού Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ. σε Πολιτικούς Υπαλλήλους, βάσει της ιδιαίτερης φύσης της αποστολής και των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων τους.
  Από την εφαρμογή του Π.Δ. 178/2014 προέκυψαν και άλλα θέματα που άπτονται  του Πολιτικού Προσωπικού τα οποία επισημαίνουμε και προτείνουμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη  κατά την τροποποίηση του συγκεκριμένου Π.Δ.
  Ειδικότερα :
   Στην παρ.11 του άρθρου 41  για λόγους αρχής και καθαρότητας και στα πλαίσια της καλής νομοθέτησης, με στόχο  να μην υπάρχουν αμφίσημες ερμηνείες και δυσλειτουργικές διοικητικές  διαδικασίες πρέπει να προβλεφθεί  ότι :
   (α)….¨Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών τοποθετείται Διευθυντής Πολιτικός Υπάλληλος , κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού.
   (β)  Για λόγους λειτουργικούς   στην περ. β της παρ.11 του άρθρου 41 να προβλεφθεί   εναλλακτικά ως Προϊστάμενος των Τμημάτων και Πολιτικός Υπάλληλος  ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού.
   (γ) Στο άρθρο 30 του Π.Δ 178/2014 όπου προβλέπεται το «Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών » να οριστεί Τμηματάρχης Πολιτικός Υπάλληλος ΠΕ Χημικών με μεταπτυχιακές ή  διδακτορικές σπουδές και εν ελλείψει  Αξιωματικός Ειδικών ή Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, με ανάλογα προσόντα.      
  Ακόμα προτείνουμε, λόγω των αλλαγών που προέκυψαν με την εφαρμογή του ΠΔ 178/2014:
•    Στα Τμήματα  Κτιριολογικής  Υποδομής και Γενικών και Ατομικών Εφοδίων της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης /Α.Ε.Α.   
•    Στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης  της Δ/νσης Επικοινωνίας /Α.Ε.Α ,εφόσον γίνει  η έναρξη λειτουργίας της Δ/νσης. 
•    Στο Τμήμα Μισθολογίου-Λογιστηρίου  Πολιτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού /Α.Ε.Α.
•    Στο Τμήμα Κίνησης Μεταφορικών Μέσων της Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών /Α.Ε.Α.
    να τοποθετηθούν άμεσα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  Προϊστάμενοι Πολιτικοί Υπάλληλοι .
  Στα Τμήματα  Συνεργείου Κτιρίων της ΔΙ.Τ.Ε./Α.Ε.Α και Αποδοχών και Ασφάλισης  Πολιτικού Προσωπικού της Δ/νσης Οικονομικών /ΑΕΑ να παραταθεί η ανάθεση καθηκόντων των υπηρετούντων Προϊσταμένων , μέχρι την τροποποίηση του ΠΔ 178/2014 , σύμφωνα  με τις προτάσεις μας. Σε αντίθετη περίπτωση  να ανατεθούν άμεσα καθήκοντα αναπλήρωσης Προϊσταμένων σε αυτά τα Τμήματα.
  Το Τμήμα Δημοτικής Αστυνόμευσης της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. να παραμείνει ανενεργό, έως την τελική διευθέτηση του θέματος των Δημοτικών Αστυνομικών από την Κυβέρνηση.

ΠΡΟΣΑναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
              Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
              Προιστάμενο Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ.
              Δ/νση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης
              Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού
              Σωματεία - Μέλη μας    

                                                                                  

                                                                                   Για το Δ.Σ.

                                                 Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

                                    Ευάγγελος Μαλακάτας                                       Γεώργιος Κολοβός