ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. πρωτ.: 81
Αθήνα 22-7-2016

   Κυρία Προϊσταμένη Επιτελείου/Α.Ε.Α. ,

   Στο Σχέδιο Π.Δ. το οποίο τροποποιεί διατάξεις του Π.Δ 178/2014 και προωθείται στην ηγεσία για υπογραφή, προτείνουμε τις παρακάτω μεταβολές:
  1)  Στην νεοσύστατη Διεύθυνση Προμηθειών/Α.Ε.Α να τοποθετείται ως Διευθυντής πολιτικός υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορίας Π.Ε., Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, που επιλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Εν ελλείψει να τοποθετείται ανώτερος η ανώτατος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.


  2)  Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α., από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 41 του Π.Δ. 178/2014 (Φεκ  281/31-12-2014) προβλέπεται ως Διευθυντής να τοποθετείται δυνητικά και πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Η πρόταση μας είναι: να τοποθετείται, κατά προτεραιότητα, Διευθυντής πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε .του Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού η του Κλάδου Μηχανικών και σε περίπτωση έλλειψης να τοποθετείται ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
  3) Να τοποθετείται ως Τμηματάρχης πολιτικός υπάλληλος των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού η Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού η Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού στο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών /Α.Ε.Α.
  4) Να τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού -Οικονομικού η Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού στα Τμήματα Πολιτικού Προσωπικού των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  5) Να προΐσταται πολιτικός υπάλληλος Κλάδου Π.Ε  Χημικών στο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
  6) Να τοποθετείται στο Τμήμα Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου πολιτικός υπάλληλος  του  Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.
  7) Να τοποθετούνται στα Τμήματα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τεχνικών Προδιαγραφών και Νομικής Συνδρομής της Διεύθυνσης Προμηθειών του Αρχηγείου πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού -Οικονομικού η Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.
  8) Να τοποθετούνται στα Τμήματα Εκδόσεων και Συντονισμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας /Α.Ε.Α., καθώς και στο Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας /Α.Ε.Α., πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού η Τ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού, η Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.
  9) Να συσταθεί Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού στην ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής  Ελλάδας, λόγω του μεγάλου αριθμού υπηρετούντων πολιτικών υπαλλήλων, με αρμοδιότητες όμοιες των αντίστοιχων Τμημάτων της Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ. Στο υπό σύσταση Τμήμα να προΐσταται πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου  Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού η Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.
  10)  Στα λοιπά Επιτελεία των ΓΕ.Π.Α.Δ. να προβλεφθεί η σύσταση Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού  μετά από εκτίμηση και απόφαση των αρμοδίων Γενικών Επιθεωρητών της ΕΛ.ΑΣ.
  Όσον αφορά  τις υπηρεσίες που προβλέπονται ρητά από  το ισχύον Π.Δ 178/2014, να προΐσταται ως Διευθυντές η Τμηματάρχες πολιτικοί υπάλληλοι, προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν  ( παρ.11, άρθρο 41 του Π.Δ 178/2014).


ΠΡΟΣ: Προϊσταμένη Επιτελείου του 
            Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
            κ. Ζαχαρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ


                                                                                                Για το Δ. Σ.

                                                      Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας


                                                Γεώργιος Κολοβός                                                        Μαργαρίτα Κολοβού


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου