Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

  Αρ. πρωτ.: 122
Αθήνα 15-2-2018

  Κύριε Υπουργέ,
 
  ---Σας είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3655/2008 << Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις>>:
  1. << Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων ταμείων του κλάδου πρόνοιας, που λειτουργούν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές,


  2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ή άλλου φορέα πρόνοιας, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης>>.
   --- Στην Ελληνική Αστυνομία είχε προσληφθεί ικανός αριθμός πολιτικών υπαλλήλων, κατά τα έτη 1983 και 1984, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στη συνέχεια διορίστηκαν σε θέσεις μονίμων πολιτικών υπαλλήλων το έτος 1985 και εντάχθηκαν ασφαλιστικά στα ταμεία της ΕΛ.ΑΣ. ( ΤΠΥΑΠ). Σήμερα μικρός αριθμός από τους παραπάνω ( 70 περίπου ) εξακολουθεί να υπηρετεί και να ασφαλίζεται στο τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του ( ΤΠΥΑΠ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  Επειδή, έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά το παρελθόν, με τις οποίες δόθηκε στο ένστολο προσωπικό η δυνατότητα αναγνώρισης στον Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας ( ΤΠΥΑΠ) χρόνου φοίτησης στις σχολές με εξαγορά,
  Επειδή, ο αριθμός των πολιτικών υπαλλήλων που παραμένουν ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Υ.Α.Π. και είχαν παράσχει υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μικρός και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών που πρόσφατα διενεργήθηκαν,
  Επειδή, δεν θεωρείται πλεονασμός η επίκληση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας για την ομοιογένεια του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τουλάχιστον ασφαλιστικά,
  Θεωρούμε αναγκαία την άμεση παρέμβασή σας για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ή για την τροποποίηση και συμπλήρωση της πρόσφατα ληφθείσης απόφασης του για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις σχολές για το έτος 1995, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και το πολιτικό προσωπικό και να δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να αναγνωρίσουν στο ΤΠΥΑΠ με εξαγορά επί των καταβαλλόμενων αποδοχών, το χρόνο υπηρεσίας που παρασχέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

ΠΡΟΣ: 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών
              κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
            2. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο
              κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
            3. Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., Υποστράτηγο 
              κ. Αναστάσιο ΜΑΝΙΑΤΗ
            4. Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Ταξίαρχο
              κ. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
ΚΟΙΝ.: 1. Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης
               κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
             2. Συλλόγους - Μέλη μας     

   
                                                                                           

 

                                                                                                                        Για το Δ.Σ.                                                                                                                                                                               
                                                                       Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Οργανωτικός Γραμματέας

                                                  

                                                                  Γεώργιος Κολοβός                                                                  Ευάγγελος Μαλακάτας


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου