Υποβολή προτάσεων στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

                                                                                                                                 Αρ. πρωτ. 124
Αθήνα 2018

   Επειδή βιώνουμε χρόνια επαγγελματικά έναν ιδιότυπο συντεχνιακό και κοινωνικό ρατσισμό – ως μόνιμη και αιώνια εξαιρουμένη κατηγορία προσωπικού - θα ξεκινήσουμε με την πρόταση:
   Ενιαία μεταχείριση όλων των κατηγοριών προσωπικού στο σύνολο του παραγόμενου έργου της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και σε θέματα ένταξης, εξέλιξης, αξιολόγησης, αμοιβής και ασφάλισης με την αναγκαία και ανάλογη εξειδίκευση και εκπαίδευση.
   Για την υλοποίηση της διατυπωθείσας πρότασης πρέπει να δοθούν απαντήσεις άμεσα στα καίρια και κρίσιμα ζητήματα:
     Ειδικότερα:
    . Κοστολογημένη κατανομή και σαφή περιγράμματα άσκησης καθηκόντων για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων της ΕΛ.ΑΣ.


   Στην κοστολογημένη κατανομή πρέπει να ορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης, το πλήθος ανά κατηγορία προσωπικού, ο προγραμματισμός και η ποσοστιαία διάκριση άσκησης καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης της ΕΛ.ΑΣ. Η σημερινή οργάνωση και δομή είναι πολυεπίπεδη, γραφειοκρατική, αναποτελεσματική και η προβολή της σε ένα ιδανικό οργανόγραμμα θα εμφανίσει το μέγεθος των οικονομικών ελλειμμάτων που παράγει και συσσωρεύει διαχρονικά με το πρόσχημα της παραγωγής κοινωνικού έργου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κόστος του, αλλά την ευημερία των συντελεστών παραγωγής του.
   . Ενιαίο σύστημα αμοιβών για την απασχόληση στη διοικητική υποστήριξη του φορέα με προτεραιότητα σε κατηγορίες του προσωπικού Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων και πολιτικών υπαλλήλων, στη στελέχωση και την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων των υπηρεσιών της.
   . Ουσιαστική συγκρότηση υπηρεσιών του Υπουργείου και ευθυγράμμιση με τα υφιστάμενα μοντέλα των άλλων φορέων του κράτους.
   . Εξάλειψη όλων των υφιστάμενων διακρίσεων και ανισοτήτων ανά κατηγορία προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. στους τομείς ένταξης, εξέλιξης, απασχόλησης, αξιολόγησης, αποδοχών και ασφάλισης με τον καθορισμό ενιαίου τρόπου πρόσληψης και αμοιβής ανάλογα με την ένταξη ή όχι στη διοικητική υποστήριξη ή το παραγόμενο υπηρεσιακό έργο.
  
   Χρήσιμα μέτρα για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας, μπορούν να θεωρηθούν:
   . Ενιαία κλίμακα βαθμών για λειτουργικούς λόγους με σύμπτυξη ποιοτικά και αριθμητικά της κλίμακας βαθμών σε ποσοστό τουλάχιστον 40% και αντιστοίχηση ανά κατηγορία προσωπικού.
   . Ειδικό μισθολόγιο με μεταβλητές κόστους ανά κατηγορία προσωπικού, ανάλογα την ένταξη και την άσκηση των καθηκόντων τους στις οργανικές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. (Κεντρικές – Περιφερειακές, Επιτελικές – Μάχιμες), το είδος απασχόλησης και την ύπαρξη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.  
   . Διασφάλιση της αυτονομίας του ΤΕΑΠΑΣΑ με επαναφορά των επικουρικών ταμείων ή εξάλειψη της υποχρέωσης καταβολής εισφορών για επικουρική σύνταξη και σύσταση επαγγελματικού ταμείου επικουρικής ασφάλισης κατά το πρότυπο του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. της Ι.Ρ.Α. ( Διεθνή Ένωση Αστυνομικών )
                     
                              ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
    
     .  Ενεργοποίηση του άρθρου 23 του ν.3938/2011 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.      
     . Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α., από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 41 του Π.Δ. 178/2014 (φεκ 281/31-12-2014) προβλέπεται ως Διευθυντής να τοποθετείται δυνητικά και πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Η πρότασή μας είναι: να τοποθετείται, κατά προτεραιότητα, Διευθυντής πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού ή του Κλάδου Μηχανικών και σε περίπτωση έλλειψης να τοποθετείται ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
   . Στην νεοσύστατη Διεύθυνση Προμηθειών / Α.Ε.Α. να τοποθετείται ως Διευθυντής πολιτικός υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορίας Π.Ε. Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, που επιλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και σε περίπτωση έλλειψης να τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
   . Να τοποθετούνται στα Τμήματα Διενέργειας Τακτικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τεχνικών Προδιαγραφών και Νομικής Συνδρομής της Διεύθυνσης Προμηθειών του Αρχηγείου πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε.. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης να τοποθετείται ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ
   . Να προΐσταται πολιτικός υπάλληλος Κλάδου Π.Ε. Χημικών στο Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και σε περίπτωση έλλειψης να τοποθετείται ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
   . Να συσταθεί Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού στην ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, λόγω του μεγάλου αριθμού υπηρετούντων πολιτικών υπαλλήλων, με αρμοδιότητες όμοιες των αντίστοιχων Τμημάτων της Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ. Στο υπό σύσταση Τμήμα να προΐσταται πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού.
   . Στα λοιπά Επιτελεία των ΓΕ.Π.Α.Δ. να προβλεφθεί η σύσταση Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού μετά από εκτίμηση και απόφαση των αρμοδίων Γενικών Επιθεωρητών της ΕΛ.ΑΣ.
   . Στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης,  στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης να τοποθετείται πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης να τοποθετείται Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
   . Στην Διεύθυνση Ιστορίας της ΕΛ.ΑΣ. να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα  ως Διευθυντής πολιτικός υπάλληλος Π.Ε. και περίπτωση έλλειψης ανώτερος Αξιωματικός, ενώ στα Τμήματά της πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε.
   . Στα Γραφεία Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε.
                        
                                      ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.
             ( ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ )
  
  Η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. οφείλει άμεσα με Π.Δ. να συγκροτηθεί ως Οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και να στελεχωθεί από πολιτικούς υπαλλήλους με τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ( εφαρμογή της κινητικότητας για την στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της ).
   Στη Γ.Δ.Ο.Ε.Σ πρέπει να ενταχθούν η Διεύθυνση Προμηθειών της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. καθώς και το αυτόνομο τμήμα της Γ.Γ.Π.Π. ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προμηθειών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναγκών των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Φορέα.
   Στη Γ.Δ.Ο.Ε.Σ προτείνουμε να συγκροτηθεί Διεύθυνση Ασφάλισης με δύο ( 2) τμήματα.:
    α. Ελέγχου και Εποπτείας ΤΕΑΠΑΣΑ και
    β. Επεξεργασίας Στοιχείων και Αναλογιστικών Μελετών
        ( με ευθύνη και για την συγκρότηση επαγγελματικού ταμείου του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. , Π.Σ. και Γ.Γ.Π.Π. )
           
     Στη Διεύθυνση Επιτελικού Σχεδιασμού να αξιολογηθεί και η προσθήκη τμημάτων:
      α. « Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Ψηφιακής Σύγκλησης»  
       β. «   Υγιεινής,  Ασφάλειας εργαζομένων»
       γ. «Απλοποίησης γραφειοκρατικών διαδικασιών και ελέγχου ποιότητας»
   Στην ανωτέρω Διεύθυνση να τοποθετείται κατά προτεραιότητα ως Διευθυντής πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ενώ  στα Τμήματα   αυτής να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης   Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων.
  
   Η Ομοσπονδία μας εδώ και πολλά χρόνια έχει καταθέσει προτάσεις στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του φορέα με στόχο, μέσα από τις αντικειμενικές δυνατότητες του πολιτικού προσωπικού, αυτές να υιοθετηθούν, ώστε να εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι για την αστυνόμευση, που αποτελεί και την άμεση προτεραιότητα για την ελληνική κοινωνία και τον πολίτη.
   Οι προτάσεις που επανυποβάλλονται  είναι συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, ορθολογικές, ελαχίστου κόστους, αρκούντων τεκμηριωμένες , σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., συμβατές με την πολιτική της ενίσχυσης των μάχιμων υπηρεσιών του Σώματος και ευελπιστούμε, ως ύστατη ευκαιρία να υιοθετηθούν και να ενταχθούν προς άμεση νομοθέτηση  καθώς θα συμβάλλουν στη σταδιακή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Διοικητικών Υπηρεσιακών Μονάδων της ΕΛ.ΑΣ.
   Είμαστε στη διάθεση της ηγεσίας για περαιτέρω διευκρινήσεις και αποτύπωση των επιχειρημάτων μας.
   Οι βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο επιτάσσουν την ενίσχυση των διοικητικών εργασιών των Σωμάτων Ασφαλείας από πολιτικούς υπαλλήλους με την ταυτόχρονη ενίσχυση των μάχιμων υπηρεσιών από Αστυνομικούς υπαλλήλους.
   Οι πολύχρονες παθογένειες δυστυχώς έχουν δημιουργήσει ένα υδροκέφαλο διοικητικό μηχανισμό με υποστελέχωση των Υπηρεσιών αιχμής για την αστυνόμευση.

  
   ΠΡΟΣ: Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.


                                                                                                          


                                                                                                           Για το Δ.Σ.


                                                           Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γεν. Γραμματέας  


                                                        Γεώργιος Κολοβός                                                          Μαργαρίτα Κολοβού


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου