Ασκηση καθηκόντων προϊσταμένων

Αριθμ.Πρωτ.: 24

Αθήνα 1/10/14

Κύριε Υπουργέ

Επειδή οι διατάξεις του Ν.4024/2011 ορίζουν την έναρξη της αξιολόγησης των οργανικών
μονάδων του προσωπικού , άρθρο 35 παρ.4, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-13.
   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4178/2013 όλα τα Υπουργεία υποχρεούνται να εκδώσουν νέους οργανισμούς με προεδρικά διατάγματα που εκδίδει ο οικείος Υπουργός και συνυπογράφουν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών στα οποία θα προβλέπεται η διάρθρωση , οι στόχοι, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους – ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού αυτών.
   Επειδή ο Ν.4275/2014 στο άρθρο 5 τροποποιεί τον Υπαλληλικό Κώδικα και ορίζει ότι την πρώτη φορά, με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων παύει

Περισσότερα...

Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αριθμ. πρωτ.:23

Αθήνα 26/9/14

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1674/14/1080768 από 30-6-2014 της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού, ολοκληρώνονται χρονικά 26-9-2014 οι απαραίτητες ενέργειες της διεξαγωγής εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

1.  Επειδή οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 122 του ν.4249/2014 κατ΄ ουσία προβλέπουν τρισυπόστατη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναφορικά με τα θέματα των Υπηρεσιών Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών και διαφοροποιούν την λειτουργία του γεννώνται βασικά ερωτήματα.

Περισσότερα...

Ορθή κρίση

Αθήνα 25/9/14

Αριθμ. πρωτ.22

Στην συνεδρίαση της 24-9-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ μας γνωστοποιήθηκε ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακάλεσε και απέστειλε στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. τις υπ΄ αριθμ. 110/2013 του Ε΄ Τμήματος και υπ΄αριθμ. 215/2014 του Δ΄ Τμήματος γνωμοδοτήσεις, για οριστική κρίση.

Περισσότερα...

Πρόταση της Ομοσπονδίας μας προς Π.Ο.ΑΣ.Υ και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αθήνα 25/9/14

Αριθμ. πρωτ. 21

Αξιότιμε Πρόεδρε

Εδώ και καιρό τώρα πολλοί έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος και την αξιοπιστία του ΤΕΑΠΑΣΑ με ψευτοδιλήμματα και αντιφατικές κραυγές ή εκβιαστικές προσδοκίες.
Κανένας δεν νοιάζεται για την γνώση, τη δίκαια κρίση αλλά και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στα κρίσιμα ζητήματα που εκκρεμούν.
Φιλόδοξοι αγκιτάτορες προσπαθούν να δηλώσουν – παρουσία κύρους – αποδομώντας αντιπάλους και σχέσεις, ενώ ρέπουν σε ατέλειωτες υποσχέσεις «στον κάθε πικραμένο», αδιαφορώντας για την ουσία των πραγμάτων, το μέλλον και την προοπτική του Ταμείου.

Περισσότερα...

Επιστολή προς πρόεδρο ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα 23/9/14

Αριθμ. πρωτ. 18

Κύριε Πρόεδρε

Επειδή η γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. 215/2014, ως μη εκτελεστή διοικητική πράξη δεν δύναται να προσβληθεί ή ακυρωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
Επειδή η λύση που προκρίθηκε από το Ν.Σ.Κ. για τα νομικά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν του και οδήγησε σε γνωμοδότηση που έχει ως αποδέκτη την Διοίκηση.
Επειδή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  έκανε αποδεκτή την 215/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται απ΄ το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, υπό την έννοια ότι οφείλει να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα σ΄ αυτήν. 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου